تبلیغات
نایسفا - تبلیغات در وبسایت خنجربلاغ

نایسفا - تبلیغات در وبسایت خنجربلاغ

                       قیمتهای تبلیغات در سایت نخستین مرجع کامل در جدول زیر درج شده است

 محل مدت قیمت تخفیف ویژه
 بلوک راست و چپ
 یکماه 5000هزار تومان
 5روز رایگان
 زیرهدر یکماه 8000هزار تومان
 5روز رایگان
 تبلیغات متنی
 یکماه 3000هزار تومان
 6روز رایگان
برای درج تبلیغات و ارائه ی پیشنهاد با ایدی و شمارهای  زیر حاصل فرمایید

id:majid_panzer  

mail:majid_tip1@yahoo.com
tel1:09191808319 
tel2:09387323088